Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2021-09-19

KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWE na nowych zasadach

Szanowni Państwo,

Wkrótce wejdzie w życie uchwalona przez Sejm RP w dniu 11 sierpnia 2021 r. ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych.

Najważniejsze wynikające z niej zmiany, do których musimy się przygotować to:

  • Zmiana definicji pracownika poprzez jej rozszerzenie również na osoby związane umowami cywilno-prawnymi;
  • Wskazanie przypadków obligatoryjnego i fakultatywnego skreślenia członka KZP z listy;
  • Zasady udzielania pożyczek bądź zapomóg, w tym szczegółowe określenie sposobów poręczania pożyczek;
  • Wskazanie sytuacji, w których walne zgromadzenie może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem kadencji oraz sytuacji, w których przeprowadza się wybory uzupełniające;
  • Pokrywanie kosztów działania międzyzakładowej KZP;
  • Wypłata wkładu członkowskiego na wypadek śmierci członka KZP;
  • Postępowanie KZP w zakresie przetwarzania danych osobowych, w zgodzie z RODO.
  • Likwidacja KZP z inicjatywy walnego zgromadzenia;
  • Dokonywanie rozliczeń kwestii majątkowych w razie likwidacji KZP.

O tych jak i szeregu innych kwestiach będziecie Państwo mogli dowiedzieć się na organizowanym przez nas szkoleniu.

      Udział w nim pozwoli Państwu na odpowiednio wczesne przygotowanie się do wdrożenia zmian, tak w przypadku kas zapomogowo-pożyczkowych już działających, jak i nowo powoływanych.

      Nasze szkolenie adresujemy do działaczy KZP, przedstawicieli związków zawodowych oraz osób, które z ramienia pracodawców współpracują bądź obsługują te instytucje.

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia

30 września 2021 r.