Doradztwo

USŁUGI DORADCZE

 1. Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie indywidualnego
  i zbiorowego prawa pracy, obejmujące w szczególności:
 • Sporządzanie i opiniowanie wszelkich dokumentów z zakresu prawa pracy
 • Selekcję i rekrutację do pracy, oraz dobór optymalnych form zatrudnienia zarówno pracowniczych jak i cywilnoprawnych z punktu widzenia przyjętej przez firmę strategii
 • Kształtowanie warunków zatrudnienia
 • Restrukturyzację zatrudnienia
 • Ochronę danych osobowych w procesach HR
 • Organizację czasu pracy
 • Tworzenie i opiniowanie wewnętrznych aktów prawa pracy
 • Zawieranie, zmianę i rozwiązywanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień zbiorowych
 • Współdziałanie ze związkami zawodowymi i innymi przedstawicielstwami pracowniczymi, w tym również wspomaganie pracodawcy w procesach negocjacyjnych oraz w sporach zbiorowych

2. Doradztwo w zakresie budowy systemów motywacyjnych

3. Diagnozowanie efektywności organizacji obejmujące m.in. kulturę organizacyjną firmy, efektywność zarządzania kapitałem ludzkim oraz procesy biznesowe i struktury organizacyjne

4. Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania obejmujące w szczególności sporządzanie analiz, koncepcji i programów działania oraz wewnętrznych aktów dotyczących zarządzania, rozdzielania obszarów zarządzania strategicznego i operacyjnego, organizacji pracy, przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w środowisku

5. Opracowywanie koncepcji i programów zmian organizacyjnych w firmie oraz sporządzanie dokumentów oraz aktów związanych z wdrożeniem tych zmian

6. Audyty tematyczne pośrednio lub bezpośrednio związane
z zatrudnieniem

Restrukturyzacja zatrudnieniadokumenty do pobrania
Diagnoza organizacjidokumenty do pobrania
Doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemcówdokumenty do pobrania
Oferta doradztwa dla Spółki z o.o. – dokumenty do pobrania
Audyt czasu pracy dokumenty do pobrania
Audyt ZFŚSdokumenty do pobrania
Budowa systemów motywacyjnychdokumenty do pobrania
Audyt zbiorowych stosunków pracy – dokumenty do pobrania
Audyt efektywności systemu rekrutacjidokumenty do pobrania
Audyt dokumentacji pracowniczej dokumenty do pobrania