Dnia   2022-04-15

Cykl szkoleń – Akademia Prawa Pracy dla HR Biznes Partnerów

Zapraszamy do udziału w cyklu czterech, praktycznych szkoleń dotyczących najważniejszych zagadnień z zakresu Prawa Pracy dla HR Biznes Partnerów.

Zajęcia będą miały charakter warsztatów interaktywnych, podczas których zostaną przedstawione podstawowe instytucje prawa i ich interpretacja dokonywana przez sądy oraz inspekcję pracy, a następnie
w trakcie dyskusji będzie możliwość weryfikacji praktyki istniejącej w firmach uczestniczących w szkoleniu.

HR Biznes Partner odpowiadając na praktyczne potrzeby biznesu musi w swojej działalności uwzględniać liczne uwarunkowania! Do tej pory
w tym kontekście najczęściej mówiło się o zmieniającym się prawie zatrudnienia, które w coraz bardziej sformalizowany sposób regulowało kwestie nie tylko zatrudnienia na podstawie umów o pracę (co jest powszechnie znane) ale również na podstawie tzw. „elastycznych” umów cywilnoprawnych. Natomiast w ostatnich miesiącach jednymi z najistotniejszych są wyzwania związane z koniecznością dopasowania polityki personalnej do wyzwań związanych z koronawirusem  (takich jak praca zdalna) oraz do zmian w przepisach wynikających z Polskiego Ładu
a także z  konieczności dostosowania prawa polskiego do wymogów dyrektyw UE (takich jak sygnaliści, nowe obowiązki dotyczące informowania pracowników o warunkach zatrudnienia czy też nowe uprawnienia pracownicze związane z opieką nad dziećmi i innymi członkami najbliższej rodziny).

Zdajemy sobie sprawę, że większość HRBP w głównej mierze specjalizuje się w „miękkich” aspektach zarządzania, zaś analizę „twardych przepisów” pozostawia działom personalnym lub podmiotom zewnętrznym prowadzącym sprawy kadrowo-płacowe. Tym niemniej, aktualne uwarunkowania powodują, że biznes mając świadomość ryzyk oczekuje od swojego doradcy, aby operacyjnie odpowiadał na podstawowe pytanie jak optymalnie zatrudniać w tak szczególnej sytuacji jaką jest pandemia oraz wprowadzane coraz częściej nowe uregulowania.

Aby umożliwić realizację tej jakże istotnej funkcji przygotowaliśmy ofertę czterodniowego cyklu szkoleń, dedykowanego właśnie dla osób pełniących funkcje HRBP. Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika bowiem, że szkolenia prowadzone dla „twardych kadrowców” nie odpowiadały często na potrzeby HRBP, dla których prawo jest tylko jednym z uwarunkowań działania i muszą oni znać je jedynie w zakresie niezbędnego minimum bez wgłębiania się w dogmatykę prawniczą.

Zajęcia mają charakter warsztatów interaktywnych, podczas których zostaną przedstawione podstawowe instytucje prawa i ich interpretacja dokonywana przez sądy oraz inspekcję pracy, a następnie
w trakcie dyskusji będzie możliwość weryfikacji praktyki istniejącej
w firmach uczestniczących w szkoleniu.

W ramach Akademii zaplanowano cztery spotkania online, potrwa
w sumie 24 godziny zegarowe. Będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy dotyczącej podstawowych instytucji prawa oraz ich interpretacji dokonywanej przez sądy oraz inspekcję pracy, wraz
z omówieniem oraz weryfikacją praktyki istniejącej w firmach szkoleniowych.

PROGRAM SZKOLENIA:
Szkolenie 1

23 maja 2022 r.

 • Na co powinien zwracać uwagę hrbp rekomendując formę zatrudnienia optymalną dla organizacji i równocześnie zgodną
  z oczekiwaniami kandydatów uwzględniając ich koszty wynikające
  z polskiego ładu
 • Jakie sankcje mogą spotkać pracodawcę i jego przedstawicieli (w tym hrbp) w przypadku wyboru niewłaściwej formy zatrudnienia
 • W jaki sposób wprowadzić i efektywnie stosować pracę zdalną
 • W jaki sposób przeprowadzić proces rekrutacji, aby nie narazić się na sankcje związane z naruszeniem przepisów „O ochronie danych osobowych oraz dyskryminacji”
 • Jak zgodnie z prawem i bezpiecznie dla organizacji przetwarzać dane osobowe pracowników
 • Jakie informacje należy przekazywać pracownikom w świetle nowelizacji kodeksu pracy która ma wejść w życie w sierpniu 2022 r.
 • Jak w zgodzie z prawem wynagradzać i motywować pracowników, aby przy aktualnych uwarunkowaniach rynku pracy osiągnąć cel organizacji

Szkolenie 2
30 maja 2022 r.

 • W jaki sposób zgodny z prawem zarządzać czasem pracy. Jakie są
  w tym zakresie obowiązki organizacji, menedżerów oraz hrbp, uwzględniając uregulowania wynikające z tarcz antykryzysowych
 • Kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy i jakie są z tego powodu sankcje
 • Czy wykorzystanie urlopu wypoczynkowego jest prawem czy obowiązkiem pracownika
 • W jaki sposób udziela się urlopu wypoczynkowego i kto ponosi odpowiedzialność za jego niewykorzystanie w terminie
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do kobiet w ciąży oraz karmiących piersią
 • Kto i w jakim wymiarze może wykorzystać urlopy związane
  z rodzicielstwem i opieką w świetle nowelizacji kodeksu pracy która ma wejść w życie w sierpniu 2022 r.
 • Jakie obowiązki zostały nałożone na pracodawcę
 • W stosunku do pracowników opiekujących się dziećmi
 • Jakie są konsekwencje prawne dla organizacji oraz menedżerów
  w przypadku naruszenia uprawnień opiekunów dzieci

Szkolenie 3
6 czerwca 2022 r.

 • W jaki sposób prawo chroni interesy podmiotu zatrudniającego
  w stosunku do pracowników oraz osób świadczących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę
 • Co to są kary porządkowe i w jaki sposób należy je stosować. Jakie są w tym procesie obowiązki menedżerów oraz hrbp
 • W jaki sposób można wyegzekwować od pracownika szkodę majątkową jaką poniósł pracodawca
 • Jak powinna brzmieć umowa o zakazie konkurencji, aby w optymalny sposób chroniła interes aktualnego i byłego pracodawcy
 • Jakie są obowiązki nałożone na pracodawców z tytułu wprowadzenia instytucji sygnalisty
 • Jakie są sposoby ustania stosunku pracy i w jaki sposób pracodawca powinien się do nich przygotować
 • Jaka jest rola menedżerów oraz hrbp w rozwiązywaniu umów o pracę
 • Jakie są konsekwencje prawne dla podmiotu zatrudniającego oraz menedżerów naruszenia przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy

Szkolenie 4
13 czerwca 2022 r.

 • W jaki sposób można przeprowadzić restrukturyzację zatrudnienia równocześnie optymalnie dla pracodawcy oraz zgodnie z prawem
 • Co to są zwolnienia grupowe i jaka jest ich procedura
 • Jakie są zasady rozwiązywania umów o pracę w przypadku restrukturyzacji zatrudnienia
 • Jakie uprawnienia przysługują pracownikom zwolnionym ze względu na przyczyny dotyczące pracodawcy
 • W jaki sposób można przeprowadzić transfer pracowników do innego pracodawcy
 • Jakie są uprawnienia pracowników „przeniesionych” do innego pracodawcy
 • Jakie są inne sposoby obniżania kosztów zatrudnienia
 • Jakie są podstawowe zasady współpracy pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi, uwzględniając uregulowania wynikające z tarcz antykryzysowych

PROWADZĄCY: Prof. UW dr hab. Krzysztof Walczak

jest Partnerem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz doktorem habilitowanym nauk prawnych i wykładowcą prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych i MBA m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii L. Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest autorem lub współautorem około 100 referatów prezentowanych na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych m. in. przez European Commission (Bruksela), International Labour Office (Genewa), European Network of Labor Inspections (Dusseldorf), Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Personelem (EAPM). Jest autorem lub współautorem wielu publikacji książkowych m.in. „Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie”, „Zbiorowe prawo pracy. Komentarz”, „Komentarz do Kodeksu pracy” oraz „Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)”. Specjalizuje się w tematyce fuzji, przejęć, restrukturyzacji zatrudnienia, a także motywacji płacowej
i pozapłacowej pracowników. Doradza w języku polskim i angielskim.

23, 30 maja, 6 i 13 czerwca