Dnia   2022-04-12

Rozliczanie wynagrodzeń w publicznych i prywatnych podmiotach leczniczych

Zapraszamy do udziału w interaktywnym szkoleniu z zakresu kształtowania i ustalania wynagrodzeń w publicznych i prywatnych podmiotach leczniczych. Szkolenie jest kierowane do pracowników kadr
i płac zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jeśli chcesz w formie warsztatowej popracować nad poznaniem regulacji kształtujących wynagrodzenia w podmiotach leczniczych i nauczyć się ich prawidłowego
i opłacalnego stosowania, poznając nie tylko podstawowe zasady, ale również rozwiązania trudnych problemów i dużych wątpliwości, zapraszamy.

PROMOCJA TRWA DO 15 MAJA 2022 r.!

Zapraszamy do udziału w interaktywnym szkoleniu z zakresu kształtowania i ustalania wynagrodzeń w publicznych i prywatnych podmiotach leczniczych.

Szkolenie jest kierowane do pracowników kadr i płac zatrudnionych
w podmiotach leczniczych, których zakres zadań wymaga dobrej znajomości zagadnień z tego obszaru oraz do osób zarządzających takimi podmiotami, których celem jest opłacalne, racjonalne i zgodne z przepisami kształtowanie wynagrodzeń w podległych im podmiotach. Jeśli chcesz
w formie warsztatowej popracować nad poznaniem regulacji kształtujących wynagrodzenia w podmiotach leczniczych i nauczyć się ich prawidłowego i opłacalnego stosowania, poznając nie tylko podstawowe zasady, ale również rozwiązania trudnych problemów i dużych wątpliwości, zapraszamy.

Szkolenie kierowane jest do osób początkujących oraz zaawansowanych.

Prowadząca: Monika Wacikowska

Szkolenie potrwa 6 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat efektywnego rozliczania wynagrodzeń w Prywatnych i Publicznych Podmiotach Leczniczych
w 2022 r.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Systemy wynagradzania w podmiotach leczniczych dla pracowników medycznych
  i niemedycznych
  • Jakie systemy wynagradzania można stosować w prywatnym
   i publicznym podmiocie leczniczym?
  • Jaki system wynagradzania najkorzystniej przyjąć w stosunku do poszczególnych grup pracowników?
  • Kiedy możliwe jest różnicowanie wynagrodzenia w stosunku do różnych pracowników, żeby nie narazić się na zarzut dyskryminacji?
  • Jakie dodatkowe składniki wynagrodzenia warto wprowadzić dla pracowników podmiotu leczniczego i o czym pamiętać zapisując je w regulaminie wynagradzania lub umowach
   o pracę?
  • W jakie pułapki nie dać się złapać ustanawiając premie
   i nagrody?
  • Czym różni się premia od nagrody
   i jakie są skutki prawne wprowadzenia jednej i drugiej?
  • Czym jest premia regulaminowa oraz czy przepisy ustanawiają premię uznaniową?
  • Jakie są skutki prawne ustalenia premii i nagrody i jaki mają one wpływ na wynagrodzenie za nadgodziny oraz wynagrodzenie urlopowe i chorobowe – najczęściej popełniane błędy?
  • Jakie zapisy z zakresu wynagrodzeń należy umieścić
   w regulaminie pracy,
   a jakie w regulaminie wynagradzania oraz w umowie o pracę?
  • Jakich błędów uniknąć tworząc zapisy regulaminowe oraz zapisy umowne w zakresie wynagradzania?
 • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Co zaliczamy do normalnego wynagrodzenia za pracę nadliczbową?
  • Jak obliczyć normalne wynagrodzenie za pracę w zależności od stosowanych składników wynagrodzenia. – najczęściej popełniane błędy?
  • Czy premie, dodatki stażowe i inne składniki wynagradzania wliczane są do normalnego wynagrodzenia za nadgodziny?
  • Jak obliczyć dodatki za pracę nadliczbową przy zasadniczej godzinowej lub miesięcznej stawce wynagrodzenia?
  • W jakich terminach należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za nadgodziny, a kiedy dodatek?
  • Jak prawidłowo wypłacić wynagrodzenie przy udzielaniu czasu wolnego za nadgodziny – najczęściej popełniane błędy?
  • Kiedy nie opłaca się oddawać czasu wolnego za nadgodziny?
  • Dlaczego często wypłata dodatków za nadgodziny jest dużo bardziej opłacalna niż oddanie czasu wolnego?
  • W jakie pułapki nie dać się złapać wypłacać wynagrodzenie za dodatkową pracę?
  • Jak ustalić pieniężną rekompensatę za nadgodziny pracowników zarządzających w podmiocie leczniczym i kiedy ona się należy,
   a kiedy nie?
 • Rekompensata za dodatkową pracę w sobotę (dniu wolnym
  z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy), niedzielę
  i święto
  • Kiedy pracownikowi podmiotu leczniczego należy się dodatkowa rekompensata za pracę w sobotę, niedzielę i święto?
  • Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie w przypadku oddawania wolnego za pracę w niedzielę i święto – w zależności od miesiąca i okresu rozliczeniowego – najczęściej popełniane błędy?
  • Jaki wpływ na wynagrodzenie pracownika podmiotu leczniczego ma oddawanie dnia wolnego i jak to najlepiej zorganizować, aby nie powodowało podwójnych kosztów podmiotu leczniczego?
  • Jak ustalić wynagrodzenie i dodatek z tytułu pracy w sobotę, niedzielę i święto, jeśli pracownikowi nie został oddany dzień wolny oraz kiedy wypłacić poszczególne składniki wynagrodzenia z tego tytułu?
  • Jak ustalić pieniężną rekompensatę za pracę w sobotę, niedzielę
   i święto pracowników zarządzających w podmiocie leczniczym
   i kiedy ona się należy, a kiedy nie?
 • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
  • Jak ustalić wynagrodzenie za czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika podmiotu leczniczego?
  • Jak ustalić wynagrodzenie za czas pracy w podróży służbowej pracownika podmiotu leczniczego – w zależności od jego stanowiska, funkcji i wykonywanych w podróży służbowej zadań?
  • Jak ustalić wynagrodzenie za czas badań lekarskich i dlaczego nie stanowi ono wynagrodzenia takiego jak za pracę?
  • Jak rozliczyć prawidłowo wyjście prywatne i jego ewentualne odpracowanie – najczęściej popełniane błędy?
  • Jak ustalić wynagrodzenie za czas zwolnień rodzicielskich – przerwy na karminie oraz dni wolne na dziecko – najczęściej popełniane błędy?
 • Dodatkowe – obligatoryjne i alternatywne – składniki wynagrodzenia pracowników prywatnych i publicznych podmiotów leczniczych
  • Jakie dodatkowe składniki wynagrodzenia przysługują pracownikom podmiotu leczniczego – prywatnego i publicznego
  • Oprawa emerytalna – kiedy należy ją wypłacić i jak ustalić jej wysokość w zależności od rodzaju podmiotu leczniczego?
  • Jak ustalić staż, od którego zależy wysokość odprawy emerytalnej, a kiedy nie jest to koniczne – różne zasady obowiązujące w publicznych i prywatnych podmiotach leczniczych?
  • W jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi prywatnego i publicznego podmiotu leczniczego odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w przypadku indywidualnego zwolnienia pracownika (tzw. odprawa ekonomiczna)?
  • Jak ustalić wysokość odprawy ekonomicznej?
  • Jak obliczyć staż warunkujący wysokość odprawy ekonomicznej?
  • Czy pracownikowi, posiadającemu staż i wiek uprawniający do emerytury, którego stosunek pracy uległ zakończeniu na skutek wypowiedzenia z przyczyn niedotyczących pracownika przysługuje odprawa emerytalna i odprawa z tytułu takiego rozwiązania umowy o pracę?
  • Czy w przypadku nieprzyjęcia przez pracownika porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy, pracownikowi przysługuje odprawa ekonomiczna – ciekawe orzecznictwo SN?
  • Komu oraz w jakich okolicznościach i na podstawie jakich dokumentów wypłaca się odprawę pośmiertną, jak ustalić jej wysokość i kiedy się ona nie należy?
  • Jakim pracownikom podmiotów leczniczych i na jakich zasadach wypłaca się nagrody jubileuszowe oraz jak ustalić okresy uprawniające do takiej nagrody oraz warunkujące jej wysokość?
  • Jak postąpić w przypadku doniesienia przez pracownika dokumentacji, z której wynika, że pracownik powinien otrzymać nagrodę jubileuszową wcześniej lub w wyższej wysokości?
  • Kiedy pracownikom należy się dodatek stażowy i jak ustalić okres uprawniający do jego nabycia i warunkujący jego wysokość?
  • Jak postąpić w przypadku doniesienia przez pracownika
   w trakcie istnienia stosunku pracy dokumentu, z którego wynika dłuższy niż przyjęty do wypłaty dodatku staż pracy?
  • Dodatek z tytułu zmianowej organizacji czasu pracy – kiedy przysługuje i jak ustalić jego wysokość?
  • Czy pracownikom zmianowym za pracę w porze nocnej przysługuje wyłącznie dodatek z tytułu zmianowości czy także dodatek z tytułu pracy w porze nocnej?
  • Jak ustalić wynagrodzenie i dodatki za dyżur medyczny oraz gotowość pod telefonem?
  • Czy za dyżur medyczny zawsze należą się dodatki?
  • Czy lekarzowi zatrudnionemu tylko do pełnienia dyżurów medycznych za dyżur należy się tylko normalne wynagrodzenie czy również dodatek i na jakich zasadach się te składniki wypłaca?
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop
  • Jakie składniki wliczamy do średniej urlopowej pracowników podmiotów leczniczych?
  • Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – kiedy i w jaki sposób uwzględniamy
   je w średniej urlopowej i ekwiwalencie za urlop?
  • Kiedy nagrodę i premię wliczamy do średniej urlopowej –
   w jakie pułapki nie dać się złapać?
  • Jakie są różnice pomiędzy obliczaniem wynagrodzenia
   i ekwiwalentu urlopowego.
  • Jaki jest współczynnik do ekwiwalentu dla niepełnoetatowców
   i pracowników pracujących w obniżonych normach czasu pracy.
 • Wynagrodzenie za czas choroby
  • Jakie składniki wliczamy do wynagrodzenia chorobowego?
  • Miesięczne, kwartalne i roczne składniki wynagrodzenia
   w wynagrodzeniu chorobowym.
  • W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie chorobowe nowego pracownika oraz przy zmianie etatu pracownika?
  • Jak i kiedy uwzględniać w wynagrodzeniu chorobowym premie, nagrody i dodatki?
  • Minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego.
 • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
  • Jakie działania lub zaniechania z zakresu wynagrodzeń mogą być uznane za wykroczenia?
  • Jakie dokumenty skontroluje PIP?
  • Jakie zagadnienia skontroluje inspektor?
  • Jakich dokumentów nie ma obowiązku pokazywać organom kontrolnym?
  • Jakie kary grożą za poszczególne wykroczenia?
  • Kiedy za wykroczenia odpowiada organ zarządzający podmiotem leczniczym, a kiedy osoba zarządzająca, kadrowa/y, księgowa/y lub kierownik danej komórki organizacyjnej?

PROWADZĄCA: Monika Wacikowska
Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy, w szczególności czasu pracy, właściciel firmy doradczej JUSTICARE Kancelaria Prawa Pracy, były wieloletni pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy – ogólnopolski koordynator kontroli dotyczących czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy, członek grona prawników dokonujących wspólnych interpretacji PIP, Ministerstwa Transportu i ITD w zakresie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, konsultant zmian w zakresie przepisów o czasie pracy w podmiotach leczniczych.
Szkoleniowiec z ponad 15 letnim doświadczeniem – prowadzący zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte przygotowywane dla podmiotów mających problemy ze stosowaniem przepisów z zakresu prawa pracy,
w tym czasu pracy oraz dla podmiotów zajmujących się doradztwem oraz obsługą w zakresie czasu pracy.
Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy, m.in. dla Wydawnictwa INFOR, C.H. Beck, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita itd.
Jest autorem książek: „Czas pracy 2011”, „Czas pracy – planowanie i rozliczanie” „Czas pracy w placówkach leczniczych”, „Czas pracy w 2016 r.”, „Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego”, „Vademecum kierowcy”.
Jest również konsultantem i autorem Portalu Kadrowego zajmującego się doradztwem w zakresie prawa pracy.

21 czerwca