Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie przepisów Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) przedstawiamy poniżej informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administrator danych: Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Państwa dane jest:
  ORŁOWSKI-PATULSKI-WALCZAK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-043) przy ul. ul. Czackiego 15/17
  W sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować
  z naszą firmą pod adresem:
  ORŁOWSKI-PATULSKI-WALCZAK Sp. z o.o., ul. Czackiego 15/17, 00-043 Warszawa
  lub e-mail: prawo@orlowski-patulski.pl albo telefonicznie pod numerem: 608-744-585
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone wyłącznie do celów, dla których zostały zgromadzone, a w tym w szczególności:
  • Zawarcie, wykonanie i rozliczenie umowy, w tym również kontaktowanie się z klientem (art.6 ust. 1 lit b RODO)
  • Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust.1 lit. f RODO)
  • Archiwizowanie dokumentacji tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO)
  • Prowadzenie działań marketingowych własnych usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust.1 lit. f, z tym zastrzeżeniem, że ze względu na przepisy innych aktów prawnych takich jak np. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną prowadzone są one jedynie na podstawie udzielonych zgód).
 3. Odbiorcy danych:W razie zaistnienia takiej potrzeby dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, a w tym przede wszystkim:
  • Operatorom pocztowym i kurierskim,
  • Bankom (w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń)
  • Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na nas obowiązków (np. Urzędy Skarbowe, ZUS)
  • Podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych
 4. Jako administrator danych osobowych przechowujemy dokumenty zawierające dane osobowe przez okresy wskazane w przepisach prawa lub inne, gdy jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania naszej firmy i zachowania zasady rozliczalności. Czas przechowywania danych wynosi:
  • Dane zawarte w umowach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
  • Dokumenty rozliczeniowe – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba, że przepisy ustawowe stanowią inaczej
  • Dane dla celów marketingowych – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podmiotu tych danych, do czasu wycofania takiej zgody.
 5. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). W przypadku, gdy przetwarzanie narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane w ten sposób, że w wyniku takiego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje lub mogłoby to wpływać na naszych Klientów i Współpracowników.