Nasi specjaliści

Monika Smulewicz

 • Partner, dyrektor zarządzająca outsourcingiem kadr, płac i rachunkowości w Grant Thornton.
 • Założycielka społeczności HR na szpilkach oraz Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi – w projekcie
  z sukcesem przeszkolonych zostało już prawie 10.000 osób z całej Polski.
 • Ekspert, praktyk, a nade wszystko pasjonatka prawa pracy.
 • Zawodowo, od ponad 20 lat, „sparingpartnerka biznesu”.  Wspiera przedsiębiorców w obszarze kadrowo-płacowym, rozwiązując problemy,
  z którymi borykają się dynamicznie rozwijające się organizacje.
 • Od wielu lat, na salach szkoleniowych, edukuje pracowników i menedżerów w obszarze prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń oraz tego, jak efektywnie i zgodnie z prawem zarządzać kapitałem ludzkim w organizacjach.

mec. Grzegorz Orłowski

 • Doświadczony specjalista w dziedzinie prawa pracy. Radca prawny
  (od 1985 r.);
 • Brał udział w pracach zespołów eksperckich prowadzących audyty procesów kadrowych, opracowujących procesy restrukturyzacji zatrudnienia dla potrzeb wielu firm i instytucji;
 • Autor/współautor wielu publikacji książkowych: „Spółki prawa handlowego” (1987); „Praktyczne aspekty nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy” (1999); „Kodeks pracy z komentarzem” (8 wydań); „Prawo pracy
  w praktyce – wyjaśnienia, orzecznictwo SN” (2000); „Wzorcowy regulamin pracy” (2003); „Zbiorowe Prawo Pracy – Komentarz” (2009); „Kodeks pracy 2016. Komentarz dla praktyków” (2016); „Prawo pracy (dla sędziów
  i pełnomocników)” (2019);
 • Autor publikacji prasowych, m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Personelu
  i Zarządzaniu”; „Monitorze Prawa Pracy”
 • Wytrawny dydaktyk. Wykładowca m.in. Akademii L. Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • B. członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych.
 • Doradca z zakresu prawa pracy wielu firm, banków i instytucji.

prof. dr hab. Andrzej Patulski

 • Radca prawny (od 1986 r.)
 • Autor 55 publikacji /w tym 7 książek i 8 artykułów publikowanych m.in. w: USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech/;
 • Autor/współautor m.in. książek: „Zatrudnianie
  i wynagradzanie kadry menedżerskiej” (1997); „Zatrudnianie i wynagradzanie kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla – komentarze, orzecznictwo, wzory umów i regulaminów” (2001); „Kodeks pracy: komentarz dla praktyków”; „Zbiorowe Prawo Pracy – Komentarz” (2009); „Kodeks pracy 2016. Komentarz dla praktyków” (2016); Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)” (2015);
 • Autor m.in. serii artykułów w „Rzeczpospolitej”: „Klauzule autonomiczne”, „Optymalne formy zatrudniania członków zarządu spółki kapitałowej”, „Kto rządzi w firmie”;
 • Doświadczony dydaktyk;
 • Profesor Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Były członek rad nadzorczych spółek kapitałowych;
 • Doradca z zakresu prawa pracy wielu firm, banków i instytucji.

prof. dr hab. Krzysztof Walczak

 • Doktor habilitowany nauk prawnych (specjalność: polskie i europejskie prawo pracy, problematyka motywowania i wynagradzania pracowników)
 • Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii L. Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
  w Warszawie.
 • Autor około 100 referatów prezentowanych na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych m. in. przez European Commission (Bruksela), International Labour Office (Genewa), European Network of Labor Inspections (Dusseldorf), Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Personelem /EAPM/;
 • Autor i współautor wielu publikacji książkowych m. in. „Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie” (2003); „Zbiorowe prawo pracy. Komentarz” (2009); „Prawo pracyˮ (2013); „Komentarz do Kodeksu pracy” (2013); „Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)” (2019);
 • Autor artykułów z zakresu prawa pracy m. in. w „Personelu i Zarządzaniu”, „Monitorze Prawniczym”, „Rzeczpospolitej”
 • Redaktor naczelny miesięcznika „Monitor Prawa Pracy”;
 • B. członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami
  a obecnie członek Rady Programowej
 • Doradca z zakresu prawa pracy wielu firm, banków i instytucji.

dr hab. Dorota Dzienisiuk

 • Doktor habilitowany nauk prawnych (specjalność: ubezpieczenia społeczne, międzynarodowa koordynacja ubezpieczeń społecznych, relacje prawa pracy i ubezpieczeń społecznych);
 • Radca prawny
 • Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Autor/współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pacy i prawa ubezpieczeń społecznych, w tym monografii „Zabezpieczenie społeczne
  w Unii Europejskiej – koordynacja świadczeń”, „Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych”;
 • Doświadczony dydaktyk;
 • Koordynator modułu prawniczych konsultacji doradczych dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu „Dobre prawo – Sprawne Rządzenie” (2014-2015);
 • Doradca z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, szczególnie koordynacji ubezpieczeń społecznych, pracowniczych ubezpieczeń społecznych i podstaw prawnych zatrudniania

dr Magdalena Kuba

 • Doktor nauk prawnych specjalizujący się w dziedzinie prawa pracy oraz prawa ochrony danych osobowych;
 • Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Akademii L. Koźmińskiego oraz Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Wieloletni trener i konsultant;
 • Autor blisko 300 opinii dla praktyków zajmujących się stosowaniem prawa pracy i prawa ochrony danych osobowych;
 • Współpracownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją;
 • Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego;
 • Autor licznych publikacji z zakresu indywidualnego prawa pracy oraz prawa ochrony danych osobowych.

dr Ewa Staszewska

 • Doktor nauk prawnych (specjalność: prawne problemy rynku pracy);
 • Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Współautor Komentarza do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (2015);
 • Współautor Komentarza do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2016);
 • Autor wielu artykułów w prasie fachowej m.in. „Polityka Społeczna”, „Prawo europejskie w praktyce”, „Wiedza Prawnicza”, „Praca i zabezpieczenie Społeczne”;
 • Doświadczony dydaktyk.

prof. dr hab. Krzysztof Stefański

 • Doktor habilitowany nauk prawnych;
 • Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Wieloletni kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Pracy;
 • Kierownik Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych;
 • Wieloletni urzędnik Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej
  i Ministerstwa Infrastruktury;
 • Doświadczony dydaktyk – wykładowca w licznych szkołach wyższych oraz na studiach podyplomowych;
 • Ceniony trener prowadzący szkolenia z zakresu prawa pracy;
 • Autor wielu ekspertyz prawnych m.in. dla największych polskich przedsiębiorstw;
 • Autor i współautor licznych publikacji z zakresu prawa pracy m.in. monografii „Czas pracy”, „Elastyczny czas pracy”, „Rozwiązanie umowy
  o pracę bez wypowiedzenia”, części komentarza do Kodeksu pracy (red. K.W. Baran), artykułów w wiodących czasopismach branżowych;
 • Uznany ekspert z zakresu czasu pracy i prawa zatrudnienia w administracji publicznej;
 • Doradca z zakresu prawa pracy wielu firm i instytucji.

mgr Maciej Nałęcz

 • Specjalista z zakresu prawa pracy, szczególnie: czasu pracy, dokumentacji osobowej, regulaminów zakładowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • Redaktor „Serwisu Spraw Pracowniczych: Kadry” /Wydawnictwa CH Beck/;
 • Współautor/autor wielu tytułów wydawniczych m.in.: „Komentarza do kodeksu pracy” /pod red. Prof. W. Muszalskiego /9 wydań, ostatnie z 2013 r.; „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” /pod red. Prof. A. Patulskiego/, 4 wydania, ostatnie z 2013 r.; „Komentarz do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych” /2008/; monografii „Fundusz Świadczeń Socjalnychˮ, 2 wydania, ostatnie z 2014 r.
 • Autor licznych artykułów w prasie fachowej m.in.: „Monitorze Prawniczym”, „Monitorze Prawa Pracy”, „Rzeczpospolitej”;
 • Doradca z zakresu prawa pracy wielu firm i instytucji.
 • Członek i kierownik wielu zespołów eksperckich przeprowadzających audyty zakładowego prawa pracy, akt osobowych i innej dokumentacji operacyjnej.

dr Tomasz Niepytalski

 • Doktor nauk prawnych;
 • Specjalista z zakresu prawa handlowego i gospodarczego;
 • Adiunkt w Katedrze Nauk Prawnych i Administracji Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie;
 • Wykładowca na szkoleniach dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa;
 • Wykładowca na konferencjach i seminariach organizowanych m.in. przez: Najwyższą Izbę kontroli, Polską Akademię Nauk, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Warszawski, Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.; Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Autor wielu opracowań /m.in. ” Konsorcjum. Umowa o współpracy gospodarczej” (2011 r.).
 • Doświadczony konsultant wielu firm i instytucji.

Joanna Cur

 • Prawnik, specjalista prawa pracy oraz zagadnień związanych z etyką
  w biznesie, szkoleniowiec, wykładowca akademicki, manager, mentor.
 • Absolwentka UMK w Toruniu, Społecznej Akademii Nauk oraz Podyplomowych Studiów Managerskich w Wyższej Szkole Bankowej
  w Toruniu.
 • Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
  w Warszawie.
 • Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach.
 • Przez 8 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym. Osiągała ze swoimi zespołami ponadprzeciętne wyniki. 

Przemysław Jeżek

 • Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową.
 • Posiada ponad 15-letnie
  doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych
  firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR.
 • Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych
  zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS.
 • Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). Od 2008 r.
  Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji.
 • Doradca współpracujący
  z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.

Krzysztof Witos

 • ekonomista, logistyk.
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania w obszarze funkcjonowania
  przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe, operatorów logistycznych i w modelowaniu łańcuchów dostawczych.
 • W branży transportowej od 1989 r.
 • Zainteresowany wykorzystaniem zasobów, tworzeniem warunków do występowania synergii, wpływających na efektywność działań. Wykorzystujący narzędzia informatyczne do zawężenia pola ryzyka
  popełnienia błędnych decyzji, w dynamicznie zmieniających się warunkach otoczenia rynkowego.
 • Kieruje się hasłem Roberta S. Kaplana: “If you can measure it, you can manage it.”

Andrzej Cholewa

 • inż. logistyk, studiował na Politechnice Opolskiej w latach 2010 – 2014 na kierunku logistyka.
 • W latach 2014-2015 specjalista ds. rozliczeń kierowców w firmie transportowej.
 • Od 2015 roku
  prowadzi działalność gospodarczą zajmującą się kompleksowym rozliczaniem czasu pracy kierowców,
 • szkoleniowiec kierowców z zagadnień czasu pracy oraz administracji firm
  transportowych.
 • Od 2019 zajmuje się również wdrożeniami z zagadnień czasu pracy kierowcy w firmach transportowych rozliczających samodzielnie czas pracy kierowcy.

Magdalena Semenowicz-Woźniak

 • Doświadczony ekspert HR zajmujący się obszarem zarządzania Kapitałem Ludzkim od ponad 20 lat
 • Pracowała w organizacjach takich jak Nestle, Grupa Żywiec, Avon Operations, CEDC, EDF Polska oraz Jeronimo Martins
 • Doświadczony menedżer oraz właścicielka firmy WAYs
 • Lider projektów w obszarze HR
 • W ramach doświadczenia zawodowego tworzyła systemy kompetencyjne, narzędzia badania zaangażowania pracowników, kompleksowe systemy motywacyjne obejmujące systemy premiowania, wycenę stanowisk, taryfikatory, poziomy płacowe, systemy świadczeń pozapłacowych oraz analizy konkurencyjności systemów wynagradzania,  budowała systemy zarządzania talentami oraz rozwojem osób z największym potencjałem
 • Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami rekrutacji
  i procesach oceny potencjału
 • Praktyk zarządzania zmianami w organizacji
 • Tworzyła autorskie programy rozwoju przywództwa oraz rozwoju talentów
 • Wykładowca na studiach Executive MBA na IPI PAN
 • Trener przywództwa
 • Coach (Transformational Presence Certified Coach ACC ICF, Coachwise Certified Coach)
 • Gifts Compass Certified Advisor, Belbin Team Roles Accredited, OPQ Certified Advisor

Wybrane projekty:

 • Zaprojektowanie i wdrożenie systemu wielozadaniowości
  i wielofunkcyjności powiązanego z systemem wynagradzania oraz szkoleń dla 2 000 pracowników obszaru produkcji
 • Stworzenie modelu zarządzania kulturą organizacyjną oraz budowa nowej organizacji w oparciu o model STAR J.R.Galbraighta wspólnie
  z kluczową kadrą menedżerską
 • Zaprojektowanie modelu kompetencji technicznych w obszarze produkcji wspólnie z dyrektorami technicznymi w ramach nowego modelu produkcji 2020 dla 6 zakładów produkcyjnych razem ze strategią pozyskania nowych pracowników do organizacji
 • Zarządzanie projektami rekrutacyjnymi: rekrutacja inżynierów do projektów inwestycyjnych, rekrutacje do różnych pionów w ramach CUW, złożone projekty rekrutacji absolwentów studiów, techników, ekspertów, menedżerów i dyrektorów 
 • Zaprojektowanie i negocjacje ZUZP dla wewnętrznej spółki transportowej redukującego koszty wynagrodzeń o 10% oraz wprowadzenie nowego systemu w organizacji
 • Centralizacja pionu HR w ramach Centrum Usług Wspólnych (z 11 odrębnych pracodawców) oraz ujednolicenie polityk i procedur HR

dr hab. Tomasz Ochinowski

 • Absolwent psychologii w ATK (obecnie UKSW)
 • Dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii KUL
 • Od 2001 pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego: 2001 – 2006 adiunkt w Zakładzie Psychologii Organizacji. Od 2006 w Zakładzie Socjologii Organizacji. Wykładowca International Business Program, od 2015 Kierownik Zakładu Socjologii Organizacji i Historii Biznesu
 • Członek zespołu wykładowców Centrum Kształcenia Menedżerów (studia MBA, klasa mistrzowska) przy Wydziale Zarządzania UW
 • Wcześniej realizował stałą współpracę badawczą z Uniwersytetem w Gandawie (Belgia), miał gościnne prezentacje na University of Houston (USA), we Vleric Leuven-Ghent Business School (Belgia) oraz na Uniwersytetach Nanhua i Feng Chia (Tajwan), był wykładowcą Uniwersytetu w Trnavie (Słowacja)
 • Koordynował polskie zespoły w projektach badawczych dla Unii Europejskiej i University Fellows International Consortium
 • Autor ponad 50 publikacji z obszaru zarządzania oraz psychologii i socjologii organizacji;
 • Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w badaniu i przeciwdziałaniu mobbingowi;
 • Brał udział w pracach wielu komisji anty-mobbingowych;
 • Uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu polityki anty-mobbingowej dla szeregu firm oraz instytucji z wielu branż.

mgr Piotr Gołaszewski

 • Wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie (systemy motywacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja, etyka w biznesie);
 • Gościnnie Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Zarządzania (społeczne otoczenie organizacji, kultura organizacyjna) oraz Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (zarządzanie i organizacja zespołów)
 • Praktykujący przedsiębiorca i doradca restrukturyzacyjny (członek zarządu spółki w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, doradca w procesach restrukturyzacyjnych spółek skarbu państwowych i prywatnych)
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu i przeciwdziałaniu mobbingowi;
 • Brał udział w pracach wielu komisji anty-mobbingowych oraz w mediacjach;
 • Uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu polityki anty-mobbingowej dla szeregu firm oraz instytucji z wielu branż.

mec. Andrzej Radzisław

 • Radca prawny.
 • Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych.
 • Przez wiele lat był zatrudniony w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Wykładowca z ponad 16 letnim doświadczeniem w realizacji szkoleń z w/w zakresu dla kadry zarządzającej i służb kadrowo – płacowych.

dr Katarzyna Trzpioła

 • Doktor nauk ekonomicznych.
 • Specjalista z zakresu finansów, podatkowych i ubezpieczeniowych aspektów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • Adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Doświadczony dydaktyk (prowadzi m.in. zajęcia dla kandydatów na biegłych rewidentów, księgowych, kadry kierowniczej firm);
 • Autor/współautor wielu publikacji, m.in. „Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w świetle regulacji bilansowych i podatkowych”

mgr Bogdan Draczyński

 • Doświadczony konsultant w zakresie audytu organizacyjnego, restrukturyzacji i przekształceń spółek kapitałowych, kształtowania i wdrażania systemów wynagrodzeń.
 • Współautor książki „Zarządzanie holdingiem i grupą kapitałową”

mgr Arkadiusz Nowak

 • Doradca w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, restrukturyzacji i kreowania narzędzi personalnych.
 • W ostatnich 15 latach pracował jako kierownik i dyrektor struktur personalnych w dużych i średnich firmach.
 • Doświadczony trener z kilkunastoletnim doświadczeniem.
 • Posiada praktyczne doświadczenia m. in. w zakresie negocjacji układów zbiorowych pracy, współpracy ze związkami zawodowymi, radami pracowników.