Dnia   2020-06-02

Audyt czasu pracy

Audyt obejmuje w szczególności:

 1. Analizę i ocenę zgodności z prawem wewnątrzzakładowych aktów prawnych regulujących organizację czasu pracy (regulaminu pracy, układu zbiorowego pracy) oraz innych aktów dotyczących zarządzania czasem pracy;
 2. Ocenę, czy przyjęte w w/w aktach rozwiązania są optymalne z punktu widzenia potrzeb i interesów firmy, w szczególności czy nie generują niepożądanej pracy nadliczbowej;
 3. Rekomendację ewentualnych zmian w organizacji czasu pracy mających na celu jej optymalizację z organizacyjnego i kosztowego punktu widzenia;
 4. Ocenę zgodności z prawem planowania rozkładów (grafików) czasu pracy z punktu widzenia ich zgodności z obowiązującymi normami
  i parametrami oraz analizę przyczyn stwierdzonych uchybień;
 5. Ocenę prawną zarządzania czasem pracy w kontekście pracy nadliczbowej i innych form dyspozycyjności pracowników poza normalnymi godzinami pracy (dyżury zakładowe i domowe, delegacje służbowe);
 6. Analizę i ocenę skuteczności „zarządzania” urlopami wypoczynkowymi w kontekście minimalizowania ich skutków dla normalnego toku pracy i organizacji czasu pracy;
 7. Ocenę zgodności z prawem całokształtu dokumentacji związanej
  z czasem pracy oraz prawidłowości rozliczania czasu pracy w poszczególnych dobach, tygodniach i okresach rozliczeniowych oraz przyczyn stwierdzonych uchybień;
 8. Opracowanie końcowego raportu obejmującego wszystkie wymienione wyżej zagadnienia;
 9. Przeprowadzenie instruktażu dla osób odpowiedzialnych za planowanie i rozliczanie czasu pracy.