Dnia   2020-06-01

Audyt Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Zakres merytoryczny audytu
 1. Badanie zgodności regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wrażliwych dla uznania przez ZUS prawidłowości zastosowania zwolnienia od obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne
 2. Badanie systemowej spójności regulaminu ZFŚS i jego załączników oraz pozostałej dokumentacji zakładowej związanej z udzielaniem świadczeń socjalnych
 3. Kontrola treści dokumentacji stosowanej w działalności socjalnej, czy wystarczająco zabezpiecza interesy pracodawcy, m.in. w zakresie udzielanych pożyczek, zasady równego traktowania pracowników, ochrony ich danych osobowych
 4. Weryfikacja archiwalnych dokumentów operacyjnych przyznanych świadczeń pod kątem wypełniania postanowień regulaminu ZFŚS
  i przyjętego w danym roku preliminarza
 5. Kontrola wykonywania szczegółowych obowiązków związanych
  z działalnością socjalną, m.in. w zakresie ochrony danych osobowych, archiwizacji wniosków pracowników, współpracy z zakładową organizacją związkową, itp.
 6. Wskazanie regulacji korzystniejszych dla pracowników niż zawarta
  w powszechnie obowiązujących przepisach
 7. Możliwość opracowania projektu zmian lub nowego regulaminu ZFŚS

Poznaj ryzyka związane z prowadzoną działalnością socjalną przed kontrolą ZUS

 • Efekty audytu:
 1. Po przeprowadzeniu audytu przygotowywany jest szczegółowy raport, w którym określone są ewentualne zagrożenia związane
  z prowadzoną przez pracodawcę działalnością socjalną oraz możliwe działania zapobiegawcze
 2. Możliwe jest też opracowanie projektu zmian dokumentacji lub stosowanej praktyki w sposób nie budzący wątpliwości interpretacyjnych