Dnia   2020-06-03

Doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców

Przedmiotem oferty jest świadczenie kompleksowych usług doradczych
w zakresie prawnych aspektów zatrudniania cudzoziemców, obejmujących aspekty:  

 • Prawa administracyjnego materialnego i procesowego
 • Prawa pracy, prawa cywilnego
 • Opodatkowania i ubezpieczeń społecznych

W szczególności w/w doradztwo obejmuje (w zależności od potrzeb) następujące elementy:

A. Przygotowania polityki kadrowej dotyczącej zatrudniania cudzoziemców, w tym takie kwestie jak:

 1. Ocena stanu faktycznego pod kątem możliwości zatrudnienia
 2. Określenie kierunku/procesu zatrudnienia
 3. Przesłanki zatrudnienia cudzoziemców bez dodatkowych wymogów administracyjnych
 4. Ustalenie niezbędnych dokumentów pobytowych dla cudzoziemców obowiązujących na terytorium RP
 5. Procedura zatrudnienia na terytorium RP cudzoziemców w oparciu
  o oświadczanie o powierzeniu wykonywania pracy i wynikające z tego obowiązki
 6. Procedury administracyjne uzyskania na terytorium RP zezwolenia na pracę /pracę sezonową, pobyt i pracę /pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 7. Procedury administracyjne zalegalizowania na terytorium RP pobytu
  /pracy cudzoziemców wykonujących pracę w publicznych i niepublicznych uczelniach oraz instytutach badawczych
 8. Procedury administracyjne zalegalizowania na terytorium RP pobytu
  /pracy cudzoziemców delegowanych przez pracodawcę zagranicznego mającego siedzibę na terytorium Unii Europejskiej oraz niemającego siedziby na terytorium Unii Europejskiej
 9. Procedury administracyjne zalegalizowania na terytorium RP pobytu
  /pracy cudzoziemców delegowanych w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (mobilność krótkoterminowa i długoterminowa pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa)
 10. Doradztwo w zakresie praw i obowiązków przedsiębiorcy w procesie zatrudnienia cudzoziemców
 11. Pomoc w zakresie dochowania warunków uzyskanych zezwoleń na pobyt i pracę
 12. Doradztwo pracodawcom użytkownikom i agencjom pracy tymczasowej w zakresie „udostępniania” pracowników
 13. Spełnienie wymogów przed dopuszczeniem cudzoziemca do pracy (m.in. wymogi z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy)
 14. Ustanie stosunku pracy (stosunku zlecenia) cudzoziemca i wynikające stąd obowiązki przedsiębiorcy

B. Przygotowanie dokumentów niezbędnych przy legalizacji pracy
(w trakcie postępowania legalizującego – poprzez udostępnienie dokumentów w wersji elektronicznej szyfrowanej). Usługa polega na przygotowaniu kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia we właściwym urzędzie. Po przygotowaniu dokumentów Klient lub cudzoziemiec zobowiązany będzie tylko do złożenia stosownych podpisów:

 1. Przygotowanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (wraz z kompletowaniem niezbędnych załączników
  i niezbędnych dokumentów)
 2. Przygotowanie wniosków zezwolenia na pracę /pracę sezonową cudzoziemca w Polsce (wraz z kompletowaniem niezbędnych załączników i niezbędnych dokumentów oraz informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy, tzw. test rynku)
 3. Przygotowanie zezwoleń na pobyt stały /rezydenta długoterminowego UE /pobyt czasowy cudzoziemca w Polsce (wraz z kompletowaniem niezbędnych załączników i niezbędnych dokumentów)
 4. Przygotowanie zezwoleń na pobyt czasowy między innymi pobyt czasowy i pracę /pracę o wysokich kwalifikacjach /delegowanie /naukowca /stażysty cudzoziemca w Polsce (wraz z kompletowaniem niezbędnych załączników i niezbędnych dokumentów oraz informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy, tzw. test rynku)

C. Audyt w zakresie przygotowywanego procesu zatrudniania cudzoziemców (przed i w trakcie zatrudnienia):

 1. Ocena stanu faktycznego pod kątem możliwości zatrudnienia
 2. Weryfikacja dokumentów pobytowych, zezwoleń lub oświadczeń
  o zamiarze powierzenia pracy
 3. Określenie kierunku/procesu zatrudnienia
 4. Doradztwo w zakresie praw i obowiązków przedsiębiorcy w procesie zatrudnienia cudzoziemców
 5. Pomoc w przygotowaniu pism urzędowych

Proponowane doradztwo może zostać wzbogacone o szkolenia z zakresu legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców, które zawierają:

 • Wyjaśnienie wymaganych przepisów prawnych
 • Wskazanie właściwej procedury związanej z procesem legalizacji pobytu i pracy
 • Wskazanie dokumentów niezbędnych do legalnego zatrudnienia
 • Omówienie zagrożeń wynikających z nieprawidłowego postępowania

W/w usługi są świadczone przez zespół doświadczonych fachowców pod kierunkiem naszego kolegi Pana Cezarego PYTLARZA.

Cezary PYTLARZ

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŚ;
 • Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Przez 12 lat odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudniania cudzoziemców;
 • Doświadczony praktyk: przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu prawa pracy;
 • Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców;
 • Autor wielu opracowań i artykułów z zakresu legalności zatrudniania cudzoziemców, publikowanych w miesięcznikach „Kadry i Płace”;
 • Uznany wykładowca. Przeprowadził kilkaset szkoleń m.in. dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów oraz urzędów i instytucji: urzędów wojewódzkich, powiatowych urzędów pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Straży Granicznej