Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2019-06-30

Audyt zbiorowych stosunków pracy

Zakres merytoryczny audytu obejmuje:

A) Wszechstronną ocenę prawną wewnątrzzakładowych aktów prawnych (układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy premiowania, regulaminy pracy, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, statuty, normatywne porozumienia zbiorowe),
B) Ocenę wewnętrznej spójności zakładowych aktów prawnych,
C) Wskazanie zagrożeń dla praw i interesów pracodawcy płynących z treści zakładowych aktów prawnych (w szczególności w zakresie płac i świadczeń związanych z pracą),
D) Ocenę prawną stosowanych systemów i procedur zatrudniania pracowników w zakresie w jakim są one objęte aktami uzgadnianymi ze związkami zawodowymi,
E) Analizę i ocenę praktyki współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi obejmującą takie zagadnienia, jak:

  • komunikacja z władzami związkowymi i udzielanie im informacji niezbędnej do prowadzenia działalności związkowej,
  • wypełnianie przez związki zawodowe oraz pracodawców obowiązków wynikających z przepisów prawa, porozumień i umów zbiorowych,
  • prowadzenie ze związkami zawodowymi konsultacji i rokowań przy uwzględnieniu struktury związków u danego pracodawcy,
  • sposoby korzystania przez działaczy związkowych ze szczególnych uprawnień pracowniczych (np. związanych z czasem pracy czy szczególną ochroną trwałości stosunku pracy).

F) Analizę i ocenę przestrzegania przepisów i zasad przetwarzania danych osobowych w relacjach pracodawczo-związkowych,
G) Na życzenie klienta – przygotowanie projektów zmian w aktach prawnych