Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Podstawowe informacje

 

 

Orłowski – Patulski – Walczak Sp. z o. o. jest firmą szkoleniowo – doradczą. Działa od 1999 roku.

Działalność szkoleniowa jest realizowana przede wszystkim w następujących dziedzinach:

 • Prawo pracy
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo gospodarcze (w tym zwłaszcza prawo handlowe)
 • Przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom w środowisku pracy
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim

Szkolenia prowadzone przez Naszą Firmę są realizowane przede wszystkim w formie „zamkniętej” tj. dla potrzeb poszczególnych firm, banków i instytucji, zgodnie z ich konkretnymi potrzebami, w ich pomieszczeniach lub ośrodkach. Wybrane szkolenia są realizowane w formie „ofertowej”.

 

W dziedzinie doradztwa naszą specjalnością są:

  • Zasady elastycznego zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz kadry menedżerskiej
  • Pozapracownicze formy zatrudnienia, w tym również samozatrudnienie
  • Prawa i obowiązki stron stosunku pracy
  • Indywidualne sprawy z zakresu prawa pracy
  • Prawne aspekty zarządzania czasem pracy
  • Przekształcanie i rozwiązywanie stosunków pracy, w tym również problematyka grupowych zwolnień z pracy
  • Tworzenie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy i dokumentacji związanej z zatrudnieniem
  • Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi (zwłaszcza w kontekście układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych i innych aktów prawa pracy) oraz z pozazwiązkowymi przedstawicielstwami pracowników
  • Diagnozowanie efektywności: organizacji, kultury organizacyjnej, zarządzania kapitałem ludzkim, procesów biznesowych i struktur organizacyjnych
  • Opracowywanie dokumentów wewnątrzzakładowych (np.: regulaminów organizacyjnych, procedur funkcjonowania organizacji