Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2021-05-13

ZUS /składki i zasiłki/ w 2021 r. Obowiązki płatnika. Najnowsze zmiany

Cel: Omówienie praktycznych zagadnień związanych z obowiązkami płatnika dotyczącymi rozliczenia składek na ZUS  z uwzględnieniem najnowszych interpretacji i wyroków sądów. Podczas spotkania przedstawione zostaną także zagadnienia dotyczące wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

II. Program:               

Zmiana od 16 maja 2021 r. obowiązek informowania o zawodzie wykonywanym przez osobę zgłaszaną. Kody zawodu pracowników i zleceniobiorców.

Opłacanie składek za pracowników:
Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem. Obowiązki względem ZUS
Umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
Przychody zwolnione od składek
Rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy
Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku (zleceniobiorcy) a rozliczenia z ZUS-em

Opłacanie składek za zleceniobiorców:
Umowa zlecenia z uczniem, studentem
Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorców
Przychody zleceniobiorców zwolnione od składek

Zbiegi tytułów ubezpieczeń. Stan prawny na 2021 rok z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie łączenia:
Umowy zlecenia z umową o pracę
Umowy zlecenia i studiowania na wyższej uczelni
Umowy zlecenia z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej
Umowy zlecenia zawieranej podczas korzystania z urlopu wychowawczego
Umowy zlecenia zawieranej z osobą korzystającą z zasiłku macierzyńskiego
Umowy zlecenia zawartej z emerytem lub rencistą

Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne:
Wykazywanie przerw spowodowanych chorobą w raportach składanych do ZUS
Rozliczanie składek gdy zwolnienie jest tylko na dni robocze bez sobót i niedziel
Korekta dokumentów rozliczeniowych, gdy wypłacone zostało wynagrodzenie za czas choroby zamiast wynagrodzenia chorobowego
Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku przekroczenia 30-krotności
Rozliczanie składek za zleceniobiorcę, który złożył błędne oświadczenie w zakresie podlegania ubezpieczeniom
Jak rozliczyć nadpłatę, niedopłatę składek. Jak złożyć korektę dokumentów składanych do ZUS
Przekroczenie 30-krotności. Obowiązki płatnika
Konsekwencje podatkowe i składkowe sfinansowanie składek za ubezpieczonego i byłego ubezpieczonego
Stanowisko organów podatkowych w zakresie kwalifikacji podatkowej i orzecznictwo NSA

Umowa o dzieło a składki ZUS:
Nowe obowiązki płatnika związane ze zgłaszaniem do ZUS umów o dzieło od stycznia 2021 r.
Różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło
Kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia
Wskazówki praktyczne: jakich zapisów unikać a jakie wprowadzić do umowy o dzieło
Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia
Jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego po zmianie kwalifikacji prawnej umowy o dzieło na umowę zlecenia

Opłacanie składek za innych ubezpieczonych:
Członków rad nadzorczych
Stypendystów sportowych

Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne:
Planowane zmiany dotyczące zasiłków
Zmiana zasad ustalania okresu zasiłkowego
Skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia
Ustalanie prawa do świadczeń w związku z COVID-19
Okresy wypłaty. Okres wyczekiwania. Okres zasiłkowy i zasady jego ustalania
Kiedy świadczenia chorobowe nie przysługują
Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
Dokumentowanie prawa do zasiłków chorobowych (eZLa, ZLA), macierzyńskich, opiekuńczych
Podstawa wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców. Premie i nagrody uwzględniane w podstawie. Zmiana etatu a podstawa wymiaru zasiłku
Przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków
Uzupełnianie wynagrodzenia

Zasiłki macierzyńskie:
Za okres urlopu macierzyńskiego
Za okres urlopu rodzicielskiego
Za okres urlopu ojcowskiego
Wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy. Sposoby obliczania okresu wydłużenia

Zasiłki opiekuńcze

Odpowiedzi na pytania

Załączniki:
1. Założenia
2. Karta zgłoszenia

26 kwietnia