Doradztwo organizacyjno - prawne

Szkolenia

Dnia   2019-07-02

Audyt efektywności systemu rekrutacji

W obecnej rzeczywistości biznesowej efektywność metod rekrutacji
i selekcji jest absolutnie kluczowa dla zapewnienia pracowników niezbędnych do funkcjonowania biznesu.

Dodatkowo istotne jest pozyskiwanie pracowników właściwych
i utalentowanych, a sprzyjać temu może prostota oraz spostrzegana „przyjazność” procesów rekrutacji.

Ważnym czynnikiem procesów rekrutacji jest zmieniające się na coraz bardziej rygorystyczne środowisko prawne, a także wzrastająca świadomość samych kandydatów i wrażliwość na choćby drobne uchybienia w procesie rekrutacji.

Dlatego też system rekrutacji w każdej organizacji powinien spełniać najwyższe standardy jakościowe i prawne i tworzyć zarazem jedną spójną całość.

Audyt procesów rekrutacji obejmuje:

– zgodność z przepisami tzw. RODO
– przegląd procedur rekrutacji i regulaminów wewnętrznych
– audyt stosowanych metod wyboru kandydatów
– ocena ryzyka dyskryminacji w procesie rekrutacji i zatrudniania
– ocena ryzyk stosowanych narzędzi rekrutacyjnych
– informacje przekazywane kandydatom biorącym udział w procesie rekrutacji
– skuteczność samego procesu rekrutacji
– ocena kluczowych wskaźników efektywności procesów rekrutacji
– ocena procesu wdrożenia nowych pracowników w organizacji jako integralnego elementu wdrażania kandydata do organizacji i na nowe stanowisko pracy

Efektem końcowym jest raport z kluczowymi obserwacjami i wnioskami,  rekomendacja zmian w regulacjach wewnętrznych dot. procesów rekrutacji wraz z zaproponowaniem konkretnych zapisów i działań oraz rekomendacje dot. procesu komunikacji z kandydatami. Raport obejmuje też wskazanie potencjalnych ryzyk prawnych oraz rekomendacje eliminujące ryzyka. Innym efektem końcowym może być przeprowadzenie specjalnie zaprojektowanego warsztatu dla zespołu rekrutacji dot. np. skutecznego zarządzania systemem rekrutacji w firmie lub prawnego ABC rekrutera. W ramach działań post audytowych możemy zaprojektować wszelkie regulacje związane z procesem oraz pomóc w ich skutecznym wdrożeniu (np. program poleceń pracowniczych, polityka rekrutacji dla kandydatów, wzory upoważnień i pełnomocnictw).

Każde badanie projektowane jest tak, żeby uwzględnić specyfikę Klienta oraz jego potrzeby biznesowe i prowadzone jest w ścisłej współpracy
z działem HR i zespołem rekrutacji. Diagnoza efektywności systemu rekrutacji  może obejmować całość procesu lub jego wybrane elementy (np. zgodność z RODO, wdrożenie pracownika, komunikacja z kandydatami, procedura rekrutacji).